ภัทราพร สังข์พวงทอง

วันเกิด: 31 พฤษภาคม 2513

ประวัติการศึกษา:
มัธยมปลาย โรงเรียน หอวัง
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน:

2535 ฝ่ายการตลาด บ. Z FREQUENCY จำกัด
ผลิตรายการวิทยุ คลื่น Z 88.5 FM พร้อมกับทำงานพิเศษ เขียนสคิรปต์รายการปกิณกะ
เขียนข่าวและอ่านข่าววิทยุ คลื่น Z 88.5 FM.
2536 เป็นผู้สื่อข่าวการเมือง ศูนย์ข่าววิทยุเนชั่น
2538 ผลิตข่าวและรายการข่าว เนชั่นทีวี
กันยายน
2538
ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
เขียนหนังสือเล่มที่ 1 “ กว่าจะเป็นนักข่าวมืออาชีพ “
กุมภาพันธ์
2544

ถูกไล่ออกจากสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ในฐานะ “ 23 กบฎไอทีวี “
เขียนหนังสือเล่มที่ 2 “ คำให้การกบฏไอทีวี “


2544

บรรณาธิการ และผู้ดำเนินรายการข่าวสถานีวิทยุ FM . 101
รับจ้างเขียนบทและผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น รายการคนไทยตัวอย่าง UBC


2545 จบปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545-2546 อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ,สถาบันราชภัฏจันทรเกษม , ม. เกริก . ม.รังสิต ฯลฯ
รับจ้างเขียนบทและผลิตรายการโทรทัศน์
เช่น รายการคนไทยตัวอย่าง UBC 7 , รายการเมืองไทยรายวัน ช่อง 9
จัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน FM.96.0
2546 Creative รายการเจาะใจ บ. JSL จำกัด
จัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน FM.96.0
เขียนหนังสือเล่มที่ 3 “ ร้อยเรื่องราวร่วมด้วยช่วยกัน”
2547-ปัจจุบัน คนเดินเรื่อง รายการ คนค้นคน บ. ทีวีบูรพา จำกัด
จัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน FM.96.0
2548-2549 ครีเอทีพและผู้ดำเนินรายการ “กบนอกกะลา”
ผู้ดำเนินรายการร่วมด้วยช่วยกัน FM. 96.0 ทางสถานีโทรทัศน์ Modernine TV

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.