คนค้นฅนกบนอกกะลาพลเมืองเด็กคิดข้ามเมฆหมู่บ้านฐานไทแผ่นดินมหัศจรรย์ บ้านฉัน บ้านเธอ   แผ่นดินไทแผ่นดินเดียวกัน บ้านฉัน บ้านเธอจุดเปลี่ยนหลุมดำ

 
 
ฟื้นความสุขด้วยฐานไท
สุขภาวะ คือ ความอยู่เย็นเป็นสุข ที่เกิดจากสภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้ง กาย จิต ปัญญา ซึ่งจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นองค์รวม จนนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมดุล ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็น “ดุลยภาพ” ที่ยั่งยืน
 
 
ฟื้นความสุขด้วยฐานไท
ฟื้นความสุขด้วยฐานไท
สุขภาวะ คือ ความอยู่เย็นเป็นสุข ที่เกิดจากสภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้ง กาย จิต ปัญญา ซึ่งจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นองค์รวม จนนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมดุล ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็น “ดุลยภาพ” ที่ยั่งยืน
more detail

นวัตกรรมชาวบ้าน  ภูมิปัญญาสร้างสุข
นวัตกรรมชาวบ้าน ภูมิปัญญาสร้างสุข
จากพระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓ ที่ว่า “ สร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า การใดๆ ที่มุ่งกระทำเพื่อสร้างเสริมให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การมีร่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ์ อายุยืนยาว และมีสุขภาพชีวิตที่ดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่บุคคล องค์กร และชุมชน ในทุกพื้นที่ได้ริเริ่มและพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ผ่านโครงการเปิดรับทั่วไป และนวัตกรรม มาตั้งแต่ปี 2550
more detail

เด็กไทยไม่กินหวาน เพื่อโภชนาการของเด็กไทย
เด็กไทยไม่กินหวาน เพื่อโภชนาการของเด็กไทย
สืบเนื่องจากการดำรงชีวิตในเรื่องของการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ทำให้อุบัติการณ์ของโรคอ้วนในเด็กเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับ 10 ปีผ่านมา และจากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในประเภทของขนมกรุบกรอบ ได้ผลบ่งชี้ถึงแนวโน้มปัญหาและผลเสียต่อสุขภาพของเด็กเป็นอย่างมาก อาทิเช่น การสำรวจพบว่ามีจำนวนของเด็กอ้วนและฟันผุเพิ่มมากขึ้น โดย 1 ใน 4 ของเด็กอ้วนจะมีไขมันในเลือดสูงและร้อยละ 10 มีความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมของเด็กและเยาวชนนั้น หากทุกฝ่ายยังคงละเลย นิ่งเฉยต่อสถานการณ์ภัยเงียบนี้ต่อไป ท้ายที่สุดแล้วเด็กไทยอาจเดินเข้าไปสู่วังวนของภาวะการเกิดโรคอ้วน โรคทางเดินหายใจอุดกั้นและหยุดหายใจขณะหลับ โรคกระดูกและข้อเสื่อม โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ซึ่งในรายที่โชคร้ายที่สุดอาจมีอาการหนักถึงขั้นเป็นโรคไตวายได้
more detail

หมอชาวบ้านฟื้นตำนานสุขภาพวิถีไทย
หมอชาวบ้านฟื้นตำนานสุขภาพวิถีไทย
กว่า 100 ปีที่ผ่านมาที่การแพทย์แผนตะวันตก เข้ามามีอิทธิพลต่อระบบสุขภาพของคนไทย และเมื่อ จอมพล ป.พิบูลสงคราม มีนโยบายให้การแพทย์สมัยใหม่แผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งประเทศ ด้วยการโฆษาประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อนานาชนิด รวมทั้งฝังรากของการแพทย์ตะวันตกเข้าสู่สถาบันการศึกษา หมอ ยา และองค์ความรู้ของการรักษาแบบตะวันตกรวมกับกระแสทุนนิยมที่เชี่ยวกราก จึงได้สั่นคลอนความศรัทธา ของ “การแพทย์พื้นบ้าน” ซึ่งเป็นรากเหง้าของ “การแพทย์แผนไทย.” ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของ หมอพื้นบ้าน ซึ่งเคยเป็นที่พึ่งพาด้านสุขภาพของคนทั้งแผ่นดินมาหลายชั่วอายุคน ถูกลดทอนให้กลายเป็นเพียง “ภูมิปัญญาเถื่อน ” จากพระราชบัญญัติการแพทย์เพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี พศ. 2466 ทำให้หมอพื้นบ้านทั่วแผ่นดิน ต้องกลาย เป็น “หมอเถื่อน” หมอพื้นบ้านต้องหลบซ่อนและปกปิดตัวเอง และบางคนถึงขั้นเผาตำราทิ้งเพื่อให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านซึ่งเป็นต้นทุนด้านสุขภาพของชาวไทยที่เชื่อมร้อยเข้ากับการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคนในชุมชน
more detail

สื่อเพื่อเด็ก
สื่อเพื่อเด็ก
จากสภาพสังคมที่ทุกคนต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาให้เด็ก เด็กจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับสื่อที่เปรียบเสมือนเป็นทั้งเพื่อน และพี่เลี้ยงไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่เข้าถึงทุกครอบครัว แต่รายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับเด็กอย่างแท้จริงมีน้อย รายการที่มีอยู่แทนที่จะเป็นเพื่อนที่ดีกลับกลายเป็นศัตรูผู้ไม่หวังดี แสวงหาผลประโยชน์และทำร้ายเด็ก ความคาดหวังที่จะเรียนรู้โลกกว้างและสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็ก กลายเป็นกับดักที่กักขังเด็กไว้ในโลกส่วนตัวขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ และลอกเลียนเรียนรู้พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงจากพระเอกนางเอกในหน้าจอโทรทัศน์
more detail

อบต.ปากพูน การเมืองฉบับประชาชน
อบต.ปากพูน การเมืองฉบับประชาชน
หนึ่งในปัญหาหลักที่กำลังกัดกินสังคมไทยชนบทอยู่ในปัจจุบัน ก็คือปัญหาเรื่องความยากจน ที่มีอัตราส่วนเป็นจำนวนมากของประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายๆอย่าง ทั้งการไม่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเนื่องจากขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อที่จะนำไปพัฒนาทักษะต่างๆให้ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ปัญหาเรื่องของสุขภาพจากการใช้ชีวิตของคนในชนบทอย่างไม่ถูกวิธี การมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ แต่มีทรัพย์สินและที่ดินในการทำกินน้อย และอีกหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะความยากจน
more detail

1 | 2 | 3 | 4 | 5     next >>    
 
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.