เครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนา คือ ข่ายแห่งความเกื้อกูล ผูกพันระหว่างคนปลูกข้าวกับคนกินข้าวก่อตั้งขึ้นโดย บริษัททีวีบูรพา จำกัด ผู้ผลิตรายการสารคดี คนค้นฅนและ กบนอกกะลา ร่วมกับกลุ่มชาวนาคุณธรรมจาก 4 จังหวัด ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหารและอุบลราชธานี มีเจตนารมณ์ชัดแจ้ง ในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเกื้อกูลและการผูกเชื่อมสายสัมพันธ์ ระหว่างชาวนา กับคนกินข้าวให้เป็นมากกว่า “ผู้ผลิต” กับ “ผู้บริโภค” เป็นมากกว่า “คนขายข้าว กับ คนซื้อข้าว” แต่เป็นการประสานมือและใจร่วมกัน ระหว่าง “คนปลูกข้าว กับ คนกินข้าว”

- เพื่อสร้างสังคมกัลยาณมิตร บนความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

- เพื่อที่จะให้คำข้าว และ การกินข้าว มีความหมายมากกว่าเป็นแค่เพียงมื้ออาหาร แต่จะนำพาไปสู่การรับรู้ทุกข์สุขไปสู่สำนึกในบุญคุณข้าว บุญคุณชาวนาจากหัวใจที่ได้ตระหนักรู้อย่างถ่องแท้

- เพื่อโน้มนำสังคมชาวนา ไปสู่การปลูกพืชผลบนความเอื้อเฟื้อต่อผู้บริโภค เคารพต่อระบบนิเวศ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และต่อทุกสรรพสิ่งในแปลงนา เพื่อให้ถึงที่สุดแล้ว จุดหมายปลายทางของการ ปลูกข้าวและการกินข้าวจะได้นำพาผูไปสู่การสร้างคุณูปการต่อตนเอง ชาวน ประเทศชาติ และสร้างสรรค์สังคมแห่งบุญทาน สังคมแห่งสันติสุขและ ความเจริญงอกงามให้เกิดขึ้น แก่แผ่นดินร่วมกัน